top of page

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK Politikası - Okey Dijital Danışmalık A.Ş.

Bu KVKK Politikası, Okey Dijital Danışmalık A.Ş. ("Şirket" veya "Biz") olarak, kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı, kullanıp işlediğimizi, paylaştığımızı ve koruduğumuzu açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın gizliliğini ve kişisel verilerin korunmasını önemsiyoruz. Bu politika, Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Şirket olarak, müşteri bilgileri, çalışan bilgileri ve iş ortakları ile ilişki içinde bulunduğumuz diğer taraflardan alınan kişisel veriler dahil olmak üzere çeşitli kişisel verileri topluyoruz. Bu verilerin toplanması, açık rıza veya KVKK'da belirtilen diğer meşru işleme amaçları doğrultusunda gerçekleşir.

Topladığımız kişisel veriler, müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sunulması, sözleşmelerin yerine getirilmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimi, satış ve pazarlama faaliyetleri, finansal işlemlerin yürütülmesi, çalışanların yönetimi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Şirketimizin meşru menfaatleri doğrultusunda kullanılabilir.

2. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, yasal sınırlamalar ve KVKK'ya uygun olarak, iş ortaklarımız, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, düzenleyici kurumlar ve diğer üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Bu paylaşımlar, işimizin yürütülmesi ve sunduğumuz hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gereklidir. Paylaşılan veriler, gizlilik sözleşmeleri ve güvenlik önlemleri ile korunmaktadır.

​3. Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliği

Şirket olarak, kişisel verilerinizi korumak ve güvenliğini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz. Bu önlemler, yetkisiz erişimi, veri kaybını, değişikliği veya ifşasını önlemeye yöneliktir. Personelimizi ve iş ortaklarımızı da kişisel verilerin gizliliği konusunda bilinçlendiriyor ve eğitimler veriyoruz.

​4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak sizlere bazı haklar tanınmaktadır. Bu haklar şunlardır:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, f. KVKK ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ı. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

5. KVKK Politikası Güncellemeleri

Şirketimiz, bu KVKK Politikasını güncellemek ve değiştirmek hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik durumunda, politikamızın güncel bir sürümünü web sitemizde yayınlayarak sizi bilgilendireceğiz.

 

Bu KVKK Politikası, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında genel bir bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen şirketimize başvurunuz veya web sitemizdeki KVKK Politikamızı inceleyiniz.

 

Son güncelleme tarihi: 

Şirket Adı ve İmza:

bottom of page